ÚRADNÉ OZNAMY


GDPR – Stanovisko

Notárskej komory Slovenskej republiky

V súlade so znením §13 ods. 1 písm. c) a e) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon
o ochrane osobných údajov“) spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva
na základe aspoň jedného z týchto právnych základov: spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie
úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi.

Z vyššie uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že notár pri výkone verejnej moci
spracováva údaje v súlade s ustanoveniami Notárskeho poriadku a Zákona o ochrane
osobných údajov, tieto sú spracovávané na konkrétne určený, výslovne uvedený
a oprávnený účel, pričom sú spracovávané na základe osobitné zákona, konkrétne
Notárskeho poriadku a zverejnené v súlade a v rozsahu stanovenom Notárskym
poriadkom.

Z vyššie uvedených dôvodov je možné spracovať osobné údaje aj bez výslovného súhlasu
a zároveň nie je možné Vaše osobné údaje odstrániť.

 

 


SPLNOMOCNENIE vzor na stiahnutie tu:


P L N O M O C E N S T V O   .pdf

P L N O M O C E N S T V O  .doc


Notárske centrálne registre

Dobrovoľné dražby -Vyhľadávanie v registri dobrovoľných dražieb

Poberatelia 2% dane – Zoznam príjemcov pre použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa Zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z. v znení noviel (rok registrácie 2017, rok príjmu 2018):