REGISTRÁCIA ZDRUŽENIA NA PRIJÍMANIE 2%

PODIELU DANE Z PRÍJMU

Potrebujete registrovať združenie na prijímanie 2% podielu dane z príjmu? .

Stačí, ak nám donesiete podklady, ktoré tvoria:

1. stanovy občianskeho združenia,

2. potvrdenie zo štatistického úradu SR o pridelení IČO,

3. potvrdenie Sociálnej poisťovne (nesmie byť staršie ako 30 dní),

4. potvrdenie banky, v ktorej má združenie zriadený účet (nesmie byť staršie ako 30 dní),

5. v prípade, že má združenie zamestnancov, je potrebné doložiť ich potvrdenia zo zdravotných poisťovní,a my Vám vypracujeme, formou Notárskej zápisnice, vyhlásenie o splnení podmienok pre zápis do Registra určených právnických osôb.

CELÁ REGISTRÁCIA TRVÁ MAXIMÁLNE 20 MINÚT A CENA JEDNOTLIVÝCH ÚKONOV JE NASLEDOVNÁ:

-za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb

23.24,- €

– za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu

1.33,- €

– odmena a náhrada hotových výdavkov NK SR za prístup do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb a za zápis NCRpo

13,- €

– odmena a náhrada hotových výdavkov NK SR za prístup do Notárskeho centrálneho registra notárskych zápisníc a za pridelenie jedného poradového čísla NZ z NCRnz

3.50,- €.

– odmena a náhrada hotových výdavkov NK SR za prístup do Notárskeho centrálneho registra listín a za pridelenie poradového čísla NCRis

1.10,-

Spolu celá registrácia vychádza


52.20,- € ALEBO 53.80,-

v závislosti od počtu strán notárskej zápisnice.