JUDr. DAGMAR HUDECOVÁ NOTÁR

2%

REGISTRÁCIE ZDRUŽENÍ

Spísanie Notárskej zápisnice cca 55 €.

Zákon o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z v znení noviel v §50 presne opisuje všetky práva a povinnosti prijímateľa, aj daňovníka, ktorý 2% poukazuje.

Čo musím urobiť, aby som bol prijímateľom?
Ak sa organizácia chce stať prijímateľom v istom roku, tak rok predtým sa musí registrovať do zoznamu prijímateľov u notára. Registračné obdobie je každý rok od 1.9. do 15.12. Ak organizácia chce byť prijímateľom každý rok, tak každý rok musí túto registráciu absolvovať.

Kto môže byť prijímateľom?
a) občianske združenie,137)
b) nadácia,138)
c) neinvestičný fond,139)
d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,140)
e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,141)
f) organizácia s medzinárodným prvkom,142)
g) Slovenský Červený kríž,
h) subjekty výskumu a vývoja,142a)
i) Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.
_____________
137) Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
138) Zákon č. 34/2002 Z. z.
139) Zákon č. 147/1997 Z. z.
140) Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
141) § 6 ods. 1 písm. h) a k) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
142) Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1989 Zb.
142a) § 7 písm. a) a b) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

DOHODNITE SI TERMÍN

PODPIS

OVERENIE

vÝPIS

OBCHODNÝ REGISTER

KATASTER

KATASTRÁLNE KONANIE

RPVS

REGISTRÁCIE

HOME

DOMOV

DOKUMENTY

NA STIAHNUTIE

Páči sa mi:

%d blogerom sa páči toto: