Vyhotovíme pre Vás 

 

ZMLUVY / INÉ DOKUMENTY

kúpne zmluvy,

darovacie zmluvy,

zámenné zmluvy ,

zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru,

zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena,

dohody manželov ovyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam.